FREKVENCA  NOVA OZNAKA  STARA OZNAKA
145.200                V 16                S8
145.2125                V 17
145.225                V 18                S9
145.2375                V 19
145.250                V 20                S10
145.2625                V 21
145.275                V 22                S11
145.2875                V 23
145.300                V 24                S12
145.3125                V 25
145.325                V 26                S13
145.3375                V 27
145.350                V 28                S14
145.3625                V 29
145.375                V 30                S15
145.3875                V 31
145.400                V 32                S16
145.4125                V 33
145.425                V 34                S17
145.4375                V 35
145.450                V 36                S18
145.4625                V 37
145.475                V 38                S19
145.4875                V 39
145.500                V 40                S20
145.5125                V 41
145.525                V 42                S21
145.5375                V 43
145.550                V 44                S22
145.5625                V 45
145.575                V 46                S23
145.5875                V 47