Zveza radioamaterjev Slovenije (ZRS) je začela z organiziranim delovanjem pred 60. leti, a prvi kodeks ARON (amatersko radijsko omrežje za nevarnost) je bil sprejet leta 1992. ARON je radioamaterski kodeks, ki obravnava način, ponašanje in delovanje radioamaterjev ter vključevanje v domači in mednarodni sistem radijskih zvez v slučaju naravnih in drugih nesreč ter nevarnosti.

V letu 2002, ko je bila sklenjena pogodba med Ministrstvom za obrambo in Zvezo radioamaterjev Slovenije za zagotavljanje rezervnih zvez preko radioamaterskih sistemov so bila zagotovljena minimalna sredstva za sofinanciranje organizacije dela ter za vzdrževanje govornih in digitalnih zvez. Pogodbe o sofinanciranju so se nato sklepale za vsako leto posebej. ZRS je vključena v državni sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami republiki Sloveniji.

Vključevanje ZRS se izvaja piramidno to je Centra za obveščanje republike Slovenije (CORS) do vseh področjih, kjer so ReCO (Regijski centri za obveščanje). Ekipe so sestavljene iz vrst radioamaterjev strokovnjakov s področja telekomunikacij in nudenja radioamaterskih komunikacij tudi v najtežjih pogojih dela. Zato se zagotavlja s celotne teritorije Slovenije do CORS-a govorne KV in UKV zveze ter digitalne zveze.

Vsebina dela:
ZRS opravlja določene naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter nevarnosti.
Za te naloge mora izvajati organizacijo brezhibnega delovanja, nabavljati in vzdrževati opremo in sredstva zvez, usposabljati člane ekip, zagotavljati udeležbo na vajah in izdelovati programe in letna poročila.
V primerih elementarnih in drugih nesreč za pravilno in pravočasno reševanje potrebna dobra komunikacija in informiranje.

Zveza radioamaterjev s kodeksom ARON določa pravila vedenja in delovanja vseh radioamaterjev v Republiki Sloveniji (RS)-ob nesrečah in nevarnostih, kot so: elementarne nesreče (poplave, požari, viharji, plazovi, potresi), večje ekološke nesreče ali nevarnosti (onesnaževanje ali ogrožanje okolja), prometne ali druge nesreče in nevarnosti večjih razsežnosti.

Ta pravila veljajo smiselno tudi za sodelovanje z radioamaterji sosednjih in drugih držav v primerih nesreč in nevarnosti mednarodnih razsežnosti v skladu z navodili pristojnih služb.

Ne glede na to da so izredne razmere, poteka radijski promet po ustaljenem načinu in v duhu HAMSPIRIT-a, kajti ta je dovolj učinkovit. Najvažnejša dolžnost radioamaterjev operatorjev je v takšnih primerih, prekinejo z vzpostavljanjem obstoječih radijskih zvez, se javijo postaji, ki vodi akcijo in čakajo navodila radijske postaje oz. operatorja, ki vodi akcijo v izrednih razmerah.

V akciji sodelujejo dokler je potrebno oz. dokler profesionalne službe zadevo popolnoma ne obvladajo in ocenijo, da dejavnost radioamaterjev ni več potrebna in se ti lahko spet posvetijo svojemu hobiju.

Frekvence, ki so proritetno namenjene takšnim akcijam so:
FM simpleksni kanal V40 (145.500 MHz),
FM simpleksni kanal U280 (433.500 MHz),
repetitorju ZRS,
SSB UKV frekvenca 144.250 MHz in
SSB KV frekvenca 3.700 MHZ

Za mednarodne aktivnosti so po priporočilih IARU 1. regiona za te namene namenjene naslednje frekvence po posameznih frekvenčnih območjih vse je na SSB delu frekvenčnih območij:

15 m 21.360 KHz
17 m 18.160 KHz
20 m 14.300 KHz ter še
40 m 7.060 KHz in
80 m 3.760 KHz
Radioamaterji smo se vedno vključevali v akcije reševanja in pomoči. Malenkost obudimo spomine:
Potres v Skopju, potresi črnogorsko in dalmatinsko primorje, ter nato nam bližji Breginj in poplave v Celjski regiji. Vendar so ta vključevanja bila neorganizirana in niso bila dovolj izkoriščena, čeprav so nudila potrebne informacije in pokazala pripravljenost radioamaterjev, da pomagajo.

Zaradi izboljšanja delovanja omrežja ARON so se v zadnjih letih izvajale preizkusne akcije delovanja omrežja, dve republiški akciji delovanja omrežja vodeni preko URSZR, letne občinske akcije na več koncih v Sloveniji in pred petimi leti poskusno začrtana medobčinska akcija Celje, ki smo jo po pozitivnih začetnih izkušnjah tudi letno smiselno prilagajali za preverjanje omrežja ARON po celotni Sloveniji.